Admisión alumnado

SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2018 - 2019

Xa están publicadas as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 2018-2019.
EDUCACIÓN INFANTIL

4º EDUCACIÓN INFANTIL

5º EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º ESO

3º ESOPRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2018-2019

EDUCACIÓN INFANTIL

4ºÂ  EDUCACIÓN INFANTIL: 25


EDUCACIÓN PRIMARIA

3º EDUCACIÓN PRIMARIA: 3

4º EDUCACIÓN PRIMARIA: 1

6º EDUCACIÓN PRIMARIA: 1


EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

1º ESO: 5

2º ESO: 2

3º ESO: 4

4º ESO. 6

CALENDARIO PARA O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA
 • Reserva de praza ou renuncia no centro do 1 ao 9 de febreiro.
 • Presentación de postos vacantes: antes do 1 de marzo
 • Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo, no caso de que sea solicitado polo centro: do 23 de marzo ao 10 de abril.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: o 25 de abril.
 • Prazo de reclamación ás listaxes provisionais: 5 días hábiles a partir do seguinte da súa publicación.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Prazo de reclamación ás listaxes definitivas: 1 mes a partir do día seguinte da súa publicación.
 • Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.
 • Formalización de matrícula en ESO: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario de formalización de matrícula para os alumnos de ESO: do 1 ao 10 de setembro.
 • DNI do neno ou da folla do Libro de Familia onde este apareza.
 • DNI dos de todos os membros da unidade familiar, cando se denegue a súa consulta telemática.
 • Certificado de empadronamiento de todos os membros da unidade familiar.
 • Certificado de matrícula do curso 2017-2018 en todos os casos excepto os alumnos que piden praza para 4º de Educación infantil (3 anos).
 • Solicitude de admisión debidamente cumprimentada e asinada polos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio. Esta solicitude podedela tramitar a través da seguinte aplicación (admisión alumnado). Os impresos tamén están a vosa disposición na secretaría do Colexio.

Para acreditar situacións específicas
 • En caso de pais separados ou divorciados, sentencia de separación
 • Libro de familia numerosa
 • Certificado de minusvalía
 • Certificado do domicilio do centro de traballo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR


BAREMO DE PUNTOS
Tal e como establece a normativa vixente para a admisión do alumnado, O PUNTO DO BAREMO APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR e, que supón 1 punto a sumar aos do resto do baremo é a solicitude de praza para fillos de antigos alumnos do centro xustificado mediante un certificado expedido polo propio centro.
Área de Influencia do colexio Plurilingüe La Inmaculada (Facede click aquí)

PARA O CÁLCULO DA RENTA:
RENTA DE 2016: Casiñas 392 (base impoñible xeral) e 405 (base impoñible do aforro)

ATENCIÓN
- Cada alumno ou alumna só poderá presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que lle puideran corresponder.
- O alumnado ten garantía de permanencia no centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá COMUNICALO AO MESMO TEMPO AO CENTRO DE ORIXE.
- O alumnado que ten reservada a praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a RENUNCIA Á RESERVA ANTES DO INICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

Aquí tedes os enlaces para consultar a normativa que regula todo o proceso:
- DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.