Admisión alumnado

SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2018- 2019
Do 1 ao 20 de Marzo ábrese o prazo para solicitar praza para o vindeiro curso 2018-2019
Se queres visitar o cole:
- Tardes: luns e martes de 16 a 18h.
PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2018-2019

EDUCACIÓN INFANTIL

4ºÂ  EDUCACIÓN INFANTIL: 25 


EDUCACIÓN PRIMARIA

3º EDUCACIÓN PRIMARIA: 3

4º EDUCACIÓN PRIMARIA: 1

6º EDUCACIÓN PRIMARIA: 1


EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

1º ESO: 5

2º ESO: 2

3º ESO: 4

4º ESO. 6

CALENDARIO PARA O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA
 • Reserva de praza ou renuncia no centro do 1 ao 9 de febreiro.
 • Presentación de postos vacantes: antes do 1 de marzo
 • Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo, no caso de que sea solicitado polo centro: do 23 de marzo ao 10 de abril.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: o 25 de abril.
 • Prazo de reclamación ás listaxes provisionais: 5 días hábiles a partir do seguinte da súa publicación.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Prazo de reclamación ás listaxes definitivas: 1 mes a partir do día seguinte da súa publicación.
 • Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.
 • Formalización de matrícula en ESO: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario de formalización de matrícula para os alumnos de ESO: do 1 ao 10 de setembro.
 • DNI do neno ou da folla do Libro de Familia onde este apareza.
 • DNI dos de todos os membros da unidade familiar, cando se denegue a súa consulta telemática.
 • Certificado de empadronamiento de todos os membros da unidade familiar.
 • Certificado de matrícula do curso 2017-2018 en todos os casos excepto os alumnos que piden praza para 4º de Educación infantil (3 anos).
 • Solicitude de admisión debidamente cumprimentada e asinada polos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio. Esta solicitude podedela tramitar a través da seguinte aplicación (admisión alumnado). Os impresos tamén están a vosa disposición na secretaría do Colexio.

Para acreditar situacións específicas
 • En caso de pais separados ou divorciados, sentencia de separación
 • Libro de familia numerosa
 • Certificado de minusvalía
 • Certificado do domicilio do centro de traballo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR


BAREMO DE PUNTOS
Tal e como establece a normativa vixente para a admisión do alumnado, O PUNTO DO BAREMO APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR e, que supón 1 punto a sumar aos do resto do baremo é a solicitude de praza para fillos de antigos alumnos do centro xustificado mediante un certificado expedido polo propio centro.
Área de Influencia do colexio Plurilingüe La Inmaculada (Facede clikc aquí)

PARA O CÁLCULO DA RENTA:
RENTA DE 2016: Casiñas 392 (base impoñible xeral) e 405 (base impoñible do aforro)

ATENCIÓN
- Cada alumno ou alumna só poderá presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que lle puideran corresponder.
- O alumnado ten garantía de permanencia no centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá COMUNICALO AO MESMO TEMPO AO CENTRO DE ORIXE.
- O alumnado que ten reservada a praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a RENUNCIA Á RESERVA ANTES DO INICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

Aquí tedes os enlaces para consultar a normativa que regula todo o proceso:
- DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.